Privacybeleid

De Philharmonie Maasniel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Philharmonie Maasniel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Philharmonie Maasniel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (bestuurs)leden, ereleden, femmes de Fiel, donateurs en sympatisanten van Philharmonie Maasniel

Persoonsgegevens van (bestuurs)leden, ereleden, femmes de Fiel, donateurs en sympatisanten van de Philharmonie Maasniel worden door de Philharmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

De ledenadministratie
Het informeren van álle leden en betrokkenen in de vorm van een digitale Nieuwsbrief

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

De persoonlijke toestemming hiervoor gegeven door het (bestuurs)lid, erelid, femme de Fiel, donateur en sympatisant door middel van een aanmeldformulier, waarmee men zich beschikbaar stelt.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Philharmonie Maasniel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Rekeningnummer (voor leden voor contributie, donateurs/sympatisanten indien gekozen wordt voor automatische incasso).
Uw persoonsgegevens worden door Philharmonie Maasniel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat men (ere)lid, femme de Fiel, donateur of sympathisant is.

De secretaris en het bestuurslid Jeugd zijn de enige personen die bevoegd zijn aanmeldingen en mutaties in de ledenadministratie te verwerken. Indien een lid zijn/haar lidmaatschap bij de vereniging heeft opgezegd, dient men de gegevens van die persoon binnen 3 maanden na opzegging te verwijderen, tenzij het lid schriftelijk toestemming gegeven heeft om de gegevens onder de noemer “oud lid” te mogen bewaren.

Voor de financiële administratie is de bewaartermijn maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo heeft de Philharmonie Maasniel zakelijke relaties met de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM) en de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO), waaruit een verplichting van uitwisseling van persoonsgegevens van de leden ontstaat. Met deze partijen (verwerkers) hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten en maken wij in deze overeenkomsten de nodige afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Philharmonie Maasniel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Philharmonie Maasniel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Philharmonie Maasniel
Leemstraat 2
6042 WG Roermond
06-14481806
secretariaat@philharmonie-maasniel.com

Maasniel, najaar 2018